Klein Intermediate No. 10 Houston, Texas

Klein Intermediate No. 10
Houston, Texas

 CDOT Maintenance Facility Fairplay, Colorado

CDOT Maintenance Facility
Fairplay, Colorado

 Physical Fitness Facility Ft. Sill, Oklahoma

Physical Fitness Facility
Ft. Sill, Oklahoma

 MATCH Building Houston, Texas

MATCH Building
Houston, Texas

 Russell Pavilion Denver, Colorado

Russell Pavilion
Denver, Colorado

 THe Container Store Denver, Colorado

THe Container Store
Denver, Colorado

 Comanche ISD Comanche, Texas

Comanche ISD
Comanche, Texas

 Knox Heights Dallas, Texas

Knox Heights
Dallas, Texas

 MD Anderson Zayed Building Houston, Texas

MD Anderson
Zayed Building
Houston, Texas

 The Carter Houston, Texas

The Carter
Houston, Texas